Informacja o realizowanej strategii podatkowej w 2020 r. sporządzona  przez spółkę ZAKŁADY MIĘSNE SILESIA S.A. na podstawie art. 27c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADACH MIĘSNYCH SILESIA S.A.

1.1. Zakłady Mięsne Silesia S.A. jest spółką akcyjną z siedzibą w Polsce, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w podatku dochodowym od osób prawnych w Polsce, z siedzibą i miejscem zarządu w Polsce, zwaną dalej jako Silesia lub Spółka.

Silesia została utworzona aktem notarialnym z dnia 30 grudnia 2010 roku. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000374678. Spółce nadano numer statystyczny REGON 080287781. Spółce nadano numer identyfikacji podatkowej NIP: 497 006 31 44. Siedziba Spółki mieści się pod adresem: 40-084 Katowice ulica Opolska 22.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Według statutu Spółki podstawowym przedmiotem działania Spółki jest:

- produkcja wyrobów z mięsa , włączając wyroby z mięsa drobiowego

- przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

- przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu.

1.2. Główną działalnością Spółki jest produkcja i sprzedaż wędlin na rynku tradycyjnym oraz nowoczesnym w branży o niskiej rentowności oraz bardzo dużej konkurencyjności rynkowej, równocześnie narażonej na zmienność cen surowców, głównie mięsa wieprzowego oraz drobiowego.

2. INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

2.1 INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ PROCESACH ORAZ PROCEDURACH DOTYCZĄCYCH ZARZĄDZANIA WYKONYWANIEM OBOWIĄZKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO I ZAPEWNIAJĄCYCH ICH PRAWIDŁOWE WYKONYWANIE

2.1.1. Podstawowym celem Spółki, jako świadomego podatnika, jest terminowe płacenie podatków, w prawidłowej wysokości, przy rzetelnym i prawidłowym wypełnianiu wszystkich ciążących na Spółce obowiązków podatkowych. Powyższe jest spójne z przyjętą przez Spółkę strategią gospodarczą (z jej podstawowym celem) a mianowicie: wypracowywanie jak największego zysku i w konsekwencji prawidłowe jego opodatkowanie.

Dla Spółki, szczególnie bliska jest zasada odpowiedzialności społecznej biznesu – Spółka działa i będzie działać na rzecz dobra społeczności, której zasobami dysponuje i dzięki któremu osiąga swoje cele gospodarcze. Jednym ze sposobów realizacji w/w zasady jest płacenie podatków w kwocie i w czasie wymaganymi przepisami prawa podatkowego.

2.1.2. W Spółce, kategorycznie, nie ma przyzwolenia na niepłacenie podatków lub działania zmierzające do nieterminowego płacenia podatków czy sztucznego ograniczenia ich wysokości przez agresywne optymalizacje podatkowe. Dlatego, tak ważne jest budowanie i rozszerzanie świadomości znaczenia podatków wśród pracowników Spółki poprzez ciągłe szkolenia i kultywowanie wartości etycznych.

2.1.3. Biorąc pod uwagę powyższe cele konieczne było uporządkowanie przestrzeni podatkowej poprzez opracowanie, wdrożenie oraz aktualizację procesów i procedur w zakresie zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonywanie – zarówno oparte na wypracowanych schematach działania na przestrzeni lat (dla przykładu: dotyczące należytej staranności szczególnie przy weryfikacji kontrahentów, prowadzenia dokumentacji dla podatku CIT i VAT, obiegu dokumentów, rozliczania transakcji gotówkowych, inwentaryzacji i stanów magazynowych) jak również sformalizowane (pisemne) m.in.: przyjęte zasady rachunkowości oraz przyjętą przez zarząd Silesia w formie uchwały `Strategię Podatkową`, która wskazuje podstawowe reguły podatkowe, którymi Spółka kieruje się w celu prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych. W Strategii Podatkowej zawarto również szczegółowy wykaz procedur wymagających opracowania/dostosowania w kontekście Programu Współdziałania.

Składane deklaracje podatkowe, informacje podatkowe oraz rozliczenia podatkowe stanowią pełne odzwierciedlenie działalności gospodarczej Spółki w Polsce. Obowiązki podatkowe wypełniane są przez pracowników Spółki, którzy zapewniają zarówno prawidłowe wypełnianie tych obowiązków, jak i przekazywanie wiedzy wewnątrz Spółki (np. poprzez sprawowanie kontroli czy organizowanie szkoleń)

2.2 INFORMACJE O STOSOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ DOBROWOLNYCH FORMACH WSPÓŁPRACY Z ORGANAMI KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ 

2.2.1. W 2020 r. Spółka nie stosowała żadnych dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

Spółka zamierza przystąpić do Programu Współdziałania – programu co-operative compliance, którego celem jest podjęcie przez administrację skarbową i podatnika wspólnych działań zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa podatkowego. Obecnie jest na etapie przygotowywania i dostosowywania procedur do wymogów Programu Współdziałania.

2.2.2. Program Współdziałania stanowi nową formę ścisłej i stałej współpracy między podatnikiem oraz Szefem KAS, opartą na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i transparentności, której celem jest zapewnienie przestrzegania przez podatnika prawa podatkowego przy aktywnym wsparciu Szefa KAS.

2.3 INFORMACJE ODNOŚNIE DO REALIZACJI PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW PODATKOWYCH NA TERYTORIUM POLSKI, WRAZ Z INFORMACJĄ O LICZBIE PRZEKAZANYCH SZEFOWI KAS INFORMACJI O SCHEMATACH PODATKOWYCH, Z PODZIAŁEM NA PODATKI, KTÓRYCH DOTYCZĄ

2.3.1. Spółka podejmuje niezbędne środki w celu prawidłowego oraz terminowego wykonywania obowiązków podatkowych, w szczególności: (i) identyfikuje zdarzenia powodujące powstanie obowiązku podatkowego, (ii) na bieżąco monitoruje zmiany przepisów podatkowych oraz reaguje na zmiany wykładni przepisów prawa podatkowego, (iii) prowadzi ewidencje, rejestry i księgi wymagane przepisami prawa podatkowego, (iv) terminowo składa deklaracje podatkowe oraz inne zeznania, wykazy, zestawienia, sprawozdania do których jest zobowiązana przepisami prawa podatkowego,
(v) terminowo wpłaca należne podatki, (vi) sporządza i przesyła Jednolite Pliki Kontrolne
czy (vii) sporządza dokumentacje cen transferowych wraz z informacją podatkową TPR-C.

2.3.2. W 2020 r. Spółka realizowała obowiązki podatkowe jako podatnik z tytułu następujących podatków:

a) podatku VAT: kwota podatku należnego wyniosła 36 568 642,62 zł;

b) podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4R: kwota podatku wyniosła 6 063 941,00zł;

c) podatku dochodowym od osób prawnych: kwota podatku wyniosła zł (Spółka wykazała stratę podatkową za 2020 r.);

d) podatku od nieruchomości: kwota podatku 1 769 688 zł;

e) podatku akcyzowego: kwota podatku 212 785,00 zł.

2.3.3. W 2020 r. Spółka nie zidentyfikowała żadnych schematów podatkowych w związku z czym nie przekazała Szefowi KAS informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 Ordynacji Podatkowej.

2.4 INFORMACJE O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 5% SUMY BILANSOWEJ AKTYWÓW W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O RACHUNKOWOŚCI, USTALONYCH NA PODSTAWIE OSTATNIEGO ZATWIERDZONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, W TYM Z PODMIOTAMI NIEBĘDĄCYMI REZYDENTAMI PODATKOWYMI POLSKI

2.4.1. W 2020 r. Spółka zawierała transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym z podmiotami powiązanymi, których wartość liczona odrębnie dla każdej z transakcji przekroczyła wartość 5 % sumy bilansowej aktywów.

Po stronie sprzedażowej były to transakcje: (i) sprzedaży wędlin a po stronie zakupowej były to transakcje: (i) zakupu surowca do produkcji oraz (ii) zakupu mięsa (towaru).

2.4.2. W 2020 r. Spółka nie zawierała transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym z podmiotami powiązanymi niebędącymi rezydentami podatkowymi w Polsce.

2.4.3. Wartość transakcji kontrolowanych została określona na podstawie przepisów dot. cen transferowych zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Transakcje z podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi realizowane były (i są) na warunkach rynkowych.

2.5 INFORMACJE O PLANOWANYCH LUB PODEJMOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ DZIAŁANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW NA WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH SPÓŁKI LUB PODMIOTÓW POWIĄZANYCH

W 2020 r. Spółka nie prowadziła działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółka lub podmiotów powiązanych.

2.6 INFORMACJE O WNIOSKACH ZŁOŻONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ

W 2020 r. Spółka nie złożyła wniosku o wydanie: (i) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o którym mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, (ii) ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, (iii) wiążącej informację stawkową, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług oraz (iv) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym.

2.7 INFORMACJE DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ PODATKOWYCH SPÓŁKI NA TERYTORIACH LUB W KRAJACH STOSUJĄCYCH SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ 

W 2020 r. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

DPGC: Informacja o realizacji strategii podatkowej ZM Silesia S.A. za 2020 r.

{* *}